Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Hoofstuk 1: Algemeen

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit
   de context anders blijkt:

   1. Werktijden.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Werktijden B.V., handelend onder
    de naam “Werktijden.nl”, gevestigd aan de Keizersgracht 8 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van
    Koophandel onder KvK-nummer 67693288;
   2. Klant: ieder bedrijf dat of iedere organisatie die met Werktijden.nl een Overeenkomst is
    aangegaan om gebruik te kunnen maken van de Software;
   3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Werktijden.nl en de Klant waarbij aan de Klant een
    licentie wordt verleend voor het gebruik van de Software;
   4. Software: de online (mobiele) applicatie, Website, online diensten of API koppeling
    (inclusief updates) die in het kader van de Overeenkomst door Werktijden.nl aan de Klant ter beschikking
    wordt gesteld;
   5. Website: de website werktijden.nl;
   6. Partijen: Werktijden.nl en de Klant.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Werktijden.nl en op alle
   Overeenkomsten en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Werktijden.nl en de Klant, waaronder mede
   begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Werktijden.nl voor de
   uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of
   elektronisch zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand
   gewezen.
  5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
   blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde
   bepalingen zullen door Werktijden.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van
   de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  6. Indien Werktijden.nl niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee
   dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Werktijden.nl het recht zou verliezen om in
   toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
  7. Werktijden.nl heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde algemene
   voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Klant wordt schriftelijk of via de
   e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.
 3. Aanbiedingen
  1. Alle aanbiedingen van Werktijden.nl zijn vrijblijvend.
  2. Werktijden.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar
   offerte, e-mailberichten of op de Website.
  3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het gehele registratieproces via de Website succesvol
   heeft doorlopen.
  2. Alle gegevens die de Klant tijdens het registratieproces invult, dienen volledig te zijn en overeen te stemmen
   met de waarheid.
  3. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Werktijden.nl de Klant een bevestiging via de e-mail. Door op
   de link in deze bevestigingse-mail te klikken, kan de Klant zijn account activeren.
  4. Voordat de Klant zich kan registreren, dient de Klant aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene
   voorwaarden.
 5. Looptijd van de Overeenkomst en opzegging
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor 1 maand en wordt telkens automatisch stilzwijgend met 1 maand verlengd.
  2. Ieder der Partijen kan de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Dit betekent dat bij een
   opzegging de Overeenkomst doorloopt tot het einde van de contractmaand.
  3. De Klant kan de Overeenkomst per e-mail of chat opzeggen.
  4. Na beëindiging van de Overeenkomst heeft de Klant niet meer het recht de Software te gebruiken. De door de Klant
   ingevoerde data wordt 48 uur na beëindiging van de Overeenkomst verwijderd of op verzoek van de Klant eerder.
 6. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. Met de Software kan de Klant zijn personeelsplanning online beheren. Een omschrijving van de werking van de
   Software staat op de Website omschreven.
  2. Werktijden.nl zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
  3. Werktijden.nl heeft het recht om op elk moment de Software tijdelijk buiten gebruik te stellen als een
   computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruik van de Software (deels) belemmert.
   De Klant wordt via de e-mail van een dergelijke buitengebruikstelling op de hoogte gesteld.
  4. De Klant heeft geen recht op functies die door de Klant zijn gewenst, maar die niet in de Software aanwezig
   zijn, tenzij met Werktijden.nl schriftelijk of elektronisch is overeengekomen dat deze functies wel in de
   Software aanwezig zouden zijn.
  5. Werktijden.nl heeft het recht de Overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
 7. Verplichtingen van de Klant
  1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Werktijden.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
   waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
   Overeenkomst, tijdig aan Werktijden.nl worden verstrekt.
  2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.
  3. De Klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Werktijden.nl onmogelijk maakt de Overeenkomst naar
   behoren uit te voeren.
  4. De Klant is gehouden Werktijden.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met
   de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
  5. De Klant vrijwaart Werktijden.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
   Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.
 8. Productspecificaties
  1. Werktijden.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de
   Software, ingevolge de technische evolutie van de Software. Werktijden.nl waarborgt bij een eventuele gewijzigde
   productspecificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de Software.
 9. Prijzen en proefperiode
  1. De prijzen voor het gebruik van de Software staan op de Website vermeld.
  2. Alle vermelde prijzen zijn excl. btw.
  3. Werktijden.nl heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De Klant wordt vooraf schriftelijk
   of via de e-mail van een prijswijziging op de hoogte gesteld.
  4. Gedurende een proefperiode van 14 dagen kan de Klant vrijblijvend kosteloos gebruik maken van de Software.
   Indien de Klant zijn proefaccount omzet naar een betaalaccount, dan geschiedt de omzetting direct en worden
   vanaf die datum de kosten voor het gebruik van de Software aan de Klant in rekening gebracht.
 10. Facturatie en betaling
  1. Facturatie geschiedt maandelijks vooraf.
  2. Betaling dient te geschieden zonder korting, compensatie of opschorting per bank binnen 14 dagen na de
   factuurdatum.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant,
   vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke
   handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel
   gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden
   vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
  4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en komsten daaronder
   begrepen -, zelfs al verklaart de Klant te dien aanzien anders.
  5. Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen
   vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
  6. Indien de Klant een factuur niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald heeft, dan heeft Werktijden.nl het
   recht de toegang tot de dienst te blokkeren totdat alle openstaande facturen (inclusief rente en kosten) zijn
   voldaan. Werktijden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de Klant door de
   blokkering lijdt.
 11. Wijziging factuuradres of verhuizing
  1. Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres van de Klant wijzigt, dient de Klant daaraan voorafgaand zo
   tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuwe factuuradres schriftelijk, via de e-mail of via zijn
   account aan Werktijden.nl door te geven.
 12. Wijziging Overeenkomst
  1. Wijzigingen op de Overeenkomst van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via de e-mail door Werktijden.nl
   aanvaard worden.
 13. Gebruik van de Software
  1. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account.
  2. Het is de Klant niet toegestaan om de Software te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, deze
   algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde,
   gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties.
  3. Het is de Klant niet toegestaan:
   1. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat
    de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken;
   2. computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden;
   3. zodanig gebruik te maken van de Software dat daardoor de juiste werking van computersystemen van
    Werktijden.nl of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van de Software worden
    gehinderd respectievelijk belemmerd;
   4. de Software te gebruiken in strijd met nationale of internationale wet- of regelgeving of met rechten van
    derden.
  4. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de Software en
   voor het in acht nemen van door Werktijden.nl gegeven instructies en/of adviezen.
  5. De Klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische
   voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de Software.
  6. De Klant zal Werktijden.nl onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellen zodra
   hij ongeoorloofd gebruik van de Software constateert.
  7. Het is de Klant enkel toegestaan de Software te gebruiken voor het doel waarvoor de Software aan de Klant ter
   beschikking is gesteld.
  8. Indien een gebrek aan de Software of programmadefect veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de
   Klant, dan zijn alle kosten die Werktijden.nl heeft moet maken om het gebrek of programmadefect te herstellen
   voor rekening van de Klant.
  9. Werktijden.nl heeft het recht de Software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
   beperken, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Werktijden.nl niet nakomt, dan
   wel indien de Klant en/of de gebruikers van de Software in strijd handelen met deze algemene voorwaarden.
   Werktijden.nl zal de Klant van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks
   in redelijkheid niet van Werktijden.nl kan worden verlangd.
 14. Inloggegevens
  1. De Klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien
   ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de Klant, dan kan Werktijden.nl daarvoor niet
   aansprakelijk worden gesteld.
  2. Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de Klant
   Werktijden.nl daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 15. Vrijwaringen
  1. Mochten gegevens, die met gebruik van de Software worden ingevoerd, onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt
   de Klant daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. De Klant vrijwaart Werktijden.nl voor
   aanspraken van derden of voor opgelegde boetes die gebaseerd zijn op de stelling dat de verwerking van
   (persoons)gegevens door de Klant met gebruik van de Software onrechtmatig en/of in strijd met wet- of
   regelgeving is.
 16. Intellectueel eigendom
  1. Door het ter beschikking stellen van Software, websites, databestanden, apparatuur, online diensten, applicaties
   en dergelijke worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De Klant verwerft
   niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden. Het is de Klant niet toegestaan de
   Software te verkopen of te verhuren. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde
   Software, websites, online diensten, applicaties en dergelijke berusten uitsluitend bij Werktijden.nl of bij
   haar licentiegever.
  2. Het is de Klant niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Werktijden.nl, enige aanduiding betreffende
   het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
   intellectuele eigendom uit de Software databanken, documentatie of materialen te verwijderen, te wijzigen of
   onherkenbaar te maken.
  3. De Klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van
   Werktijden.nl.
  4. Het is Werktijden.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de
   intellectuele eigendomsrechten op de Software.
  5. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Werktijden.nl, mag de Klant geen informatie,
   teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de Software heeft verkregen, kopiëren,
   doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
  6. De in dit artikel genoemde rechten blijven eigendom van Werktijden.nl ongeacht de door de Klant en/of door welke
   derden dan ook aangedragen suggesties en/of ideeën ter verbetering en/of wijziging van de Software.
  7. Het is de Klant niet toegestaan (een gedeelte van) de Software dat door Werktijden.nl ter beschikking is gesteld
   te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te de-assembleren, te de-compileren, na te maken, te wijzigen, te
   analyseren of te reconstrueren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Werktijden.nl.
  8. Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Werktijden.nl, dan heeft
   Werktijden.nl het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft
   op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Werktijden.nl daardoor heeft geleden aan de Klant in
   rekening gebracht.
  9. Werktijden.nl heeft het recht de naam van de Klant en/of het logo van de Klant op haar Website te plaatsen als
   zijnde een Klant van Werktijden.nl.
 17. Niet nakoming, ontbinding en opschorting
  1. Werktijden.nl is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of
   gedeeltelijk middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te
   schorten, zulks onverminderd de haar overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

   1. de Klant in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden;
   2. de Klant surseance van betaling aanvraagt;
   3. faillissement van de Klant wordt aangevraagd;
   4. het bedrijf van de Klant wordt stilgelegd of geliquideerd;
   5. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
   6. op enig vermogensbestanddeel van de Klant beslag wordt gelegd;
   7. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar
    maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
    omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
    redelijkheid niet mag worden verwacht.
 18. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Werktijden.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is
   van:

   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden
    toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege
    de Klant te werk zijn gesteld.
  2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem
   aangeleverde gegevens. Werktijden.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt
   doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart
   Werktijden.nl tegen alle aanspraken ter zake.
  3. Werktijden.nl streeft ernaar de Software 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de
   toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
   Werktijden.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen.
  4. Werktijden.nl garandeert niet dat de Software te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen
   toegankelijk is. De Klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen.
   Werktijden.nl zal pogen een volledige continuïteit van de Software te leveren en binnen aanvaardbare termijnen
   de onderbreking te herstellen. Werktijden.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke
   onderbreking van de Software, tenzij de onderbreking van de Software door toedoen van Werktijden.nl onredelijk
   lang is.
  5. Werktijden.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de Klant
   toegepaste inlogcodes. Werktijden.nl is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van
   misbruik dat van inlogcodes of van het account van de Klant wordt gemaakt.
  6. De Software wordt via het internet en mobiele netwerken ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit
   of de beschikbaarheid van de Software kan worden beïnvloed door factoren die niet aan Werktijden.nl zijn toe te
   rekenen. Werktijden.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Klant lijdt doordat de
   Software niet of niet volledig beschikbaar is of kan worden gebruikt.
  7. Werktijden.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Klant verband
   houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de Klant.
  8. Werktijden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de (online) diensten, software en systemen van derden.
  9. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge
   van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Werktijden.nl nimmer worden aangerekend.
   Werktijden.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of wijziging van mobiele apparaten van
   de Klant als gevolg van het downloaden of het gebruik van de Software.
  10. Werktijden.nl is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
  11. De Klant dient te allen tijde zelf zorg te dragen van een back-up van zijn en door hem ingevoerde data.
   Werktijden.nl is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van data.
  12. Iedere aansprakelijkheid van Werktijden.nl voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit
   verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming
   of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of
   schade door vertraging in de transport van het dataverkeer, kosten en schade ten gevolge van verminking,
   vernietiging, beschikbaarheid of zoekraken van data, arbeidskosten, vertragingsschade, reputatieschade en
   opgelegde boetes.
  13. Indien Werktijden.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde
   aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Werktijden.nl beperkt
   tot het bedrag van de door de verzekeraar van Werktijden.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig
   geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de
   aansprakelijkheid van Werktijden.nl beperkt tot de vergoeding excl. btw voor 6 maanden die aan de Klant in
   rekening is gebracht voor het gebruik van de Software.
  14. Aansprakelijkheid aan de zijde van Werktijden.nl wegens een toerekenbare tekortkoming ontstaat pas op het moment
   dat de Klant Werktijden.nl een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming
   van Werktijden.nl wordt omschreven en Werktijden.nl een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en
   Werktijden.nl aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven
   indien nakoming blijvend onmogelijk is.
  15. De Klant vrijwaart Werktijden.nl voor vorderingen die derden tegen Werktijden.nl instellen ter zake van
   voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Werktijden.nl niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De
   Klant is gehouden Werktijden.nl op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten
   die voor Werktijden.nl mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar
   ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
  16. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1 jaar waarop de schade zich
   heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de Klant is ingesteld.
  17. Indien de Klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen
   die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens Werktijden.nl handelt, dan dient de Klant alle schade
   te vergoeden die Werktijden.nl daardoor heeft geleden.
 19. Klachten
  1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst door Werktijden.nl dienen door de Klant direct aan Werktijden.nl
   en in ieder geval binnen 8 dagen na de dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De
   ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
   Werktijden.nl in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling
   genomen.
  2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Werktijden.nl erkent dat de uitvoering van de
   Overeenkomst gebrekkig is.
  3. Na het indienen van de klacht dient de Klant Werktijden.nl de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht
   te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog haar verplichtingen na te komen.
  4. Indien het alsnog nakomen van de Overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Werktijden.nl slechts
   aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
 20. Overmacht
  1. Werktijden.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien Werktijden.nl
   daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de
   wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).
  2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: storingen in de verbindingen van en met het internet,
   virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen in de energie- of materiaal aanvoer,
   weersomstandigheden, stakingen, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Werktijden.nl de
   Overeenkomst uitvoert, epidemieën, pandemie, wijzigingen in wet- en regelgeving, oorlog, rellen, brand,
   terrorisme, e-mailstoring, natuurramp en overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere
   gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Werktijden.nl zo bezwaarlijk en/of kostbaar is
   geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, naar het oordeel
   van Werktijden.nl, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
  3. In geval van overmacht zal Werktijden.nl vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het ter beschikking
   stellen van de Software. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel
   gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van
   uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel
   Werktijden.nl als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn
   om die te benutten.
 21. Geheimhouding
  1. Elk der partijen is gehouden alle gegevens en informatie betreffende de ander partij of diens bedrijf, waaronder
   begrepen, maar niet beperkt tot ideeën, methoden, prijzen, klanten en relaties en knowhow, zowel tijdens als na
   beëindiging van deze Overeenkomst, geheim te (doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn
   verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
  2. Werktijden.nl behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vergaarde kennis
   en ervaring voor ander doeleinden te gebruiken.
 22. Verwerking van gegevens
  1. Voor Werktijden.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de
   verwerking van deze gegevens handelt Werktijden.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Werktijden.nl verwerkt persoonsgegevens ten eigen behoeve overeenkomstig haar privacy statement die op de
   Website staat, zie https://werktijden.nl/privacy.
  3. De afspraken i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens via de Software door Werktijden.nl in opdracht van de
   Klant zijn vastgelegd in hoofdstuk 2 van deze algemene voorwaarden.
 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op elke Overeenkomst tussen Werktijden.nl en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Klant en Werktijden.nl worden voorgelegd aan de bevoegde
   rechter in het arrondissement waar Werktijden.nl gevestigd is.

  Hoofdstuk 2: Verwerking van persoonsgegevens in opdracht van de klant (Verwerkersovereenkomst)

 24. Algemeen, definities en toepasselijkheid
  1. De in dit hoofdstuk 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen woorden (zoals “persoonsgegevens” en “verwerken”)
   hebben, in welke vervoeging dan ook, de betekenis zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening
   Gegevensbescherming (AVG).
  2. Partijen leggen in het kader van de verplichting opgenomen in artikel 28.3 AVG de afspraken i.v.m. de verwerking
   van persoonsgegevens middels deze algemene voorwaarden vast.
  3. Tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk 2 van de algemene
   voorwaarden van toepassing op iedere verwerking van Persoonsgegevens door Werktijden.nl op grond van de
   Overeenkomst.
  4. De Klant stelt het doel en de middelen vast van de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van de AVG
   wordt de Klant aangemerkt als “verwerkingsverantwoordelijke”. In het kader van de AVG wordt Werktijden.nl
   aangemerkt als “verwerker”.
  5. Werktijden.nl verbindt zich onder de voorwaarden van dit hoofdstuk in opdracht van de Klant persoonsgegevens te
   verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de dienst die Werktijden.nl aan de Klant
   levert, zoals omschreven op de Website.
 25. Verwerking
  1. Met behulp van de Software worden de Persoonsgegevens enkel door Werktijden.nl in opdracht van de Klant
   opgeslagen, zodat de Klant op ieder gewenst moment toegang kan krijgen tot de Persoonsgegevens.
  2. Werktijden.nl verwerkt de volgende Persoonsgegevens: Alle gegevens die door de Klant worden ingevoerd, zoals:
   voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum van Betrokkene. De Klant kan middels de
   Software zelf velden toevoegen en Persoonsgegevens invullen. De Persoonsgegevens worden verwerkt van de volgende
   categorieën van Betrokkenen: Medewerkers van de Klant. De verwerking geschiedt voor de volgende doeleinden: Het
   door de Klant middels de Software kunnen maken van een personeelsplanning en een personeelsdossier.
  3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat het soort Persoonsgegevens dat Werktijden.nl in opdracht van de
   Klant verwerkt en dat de categorieën van Betrokkenen tussen Partijen middels een overeenkomst of overige
   rechtshandeling zijn vastgelegd.
  4. Indien het soort Persoonsgegevens, de categorieën van Betrokkenen en/of de verwerkingsdoeleinden wijzigen, dan
   dient de Klant Werktijden.nl daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te stellen. Werktijden.nl is
   niet verantwoordelijk voor verwerkingsdoeleinden die niet door de Klant aan Werktijden.nl kenbaar gemaakt zijn.
  5. Werktijden.nl verwerkt de Persoonsgegevens in opdracht van de Klant. De verwerking vindt enkel plaats in het
   kader van het ter beschikking stellen van de Software en het uitvoeren van supportwerkzaamheden ten behoeve van
   de Software.
  6. Werktijden.nl zal de Persoonsgegevens gedurende de Overeenkomst verwerken. Als extra service voor de Klant
   bewaart Werktijden.nl de Persoonsgegevens voor een periode van 7 dagen na het einde van de Overeenkomst,
   onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 32.2.
  7. Werktijden.nl zal de Persoonsgegevens niet voor een ander doel verwerken dan zoals door de Klant is vastgesteld.
   Het is Werktijden.nl niet toegestaan de Persoonsgegevens voor eigen doeleinden en/of voor commerciële doeleinden
   te verwerken. Voor zover de doeleinden van de verwerking niet in deze Overeenkomst genoemd zijn, zal de Klant
   Werktijden.nl op de hoogte stellen van deze doeleinden.
  8. Werktijden.nl verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant, overeenkomstig diens schriftelijke instructies
   en onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
  9. Werktijden.nl heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens en
   neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de
   opslag van Persoonsgegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens komt nimmer bij Werktijden.nl te berusten.
   De Klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens. De Klant heeft en houdt volledige
   zeggenschap over de Persoonsgegevens.
  10. In het geval dat een Betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering van Persoonsgegevens richt
   aan Werktijden.nl, of enig ander recht wenst uit te oefenen, dan stelt Werktijden.nl de Klant daarvan op de
   hoogte. De Klant dient het verzoek van de Betrokkene zelf in behandeling te nemen.
  11. Werktijden.nl zal de Persoonsgegevens uitsluitend opslaan en verwerken binnen de Europese Economische Ruimte
   (EER). Werktijden.nl draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens op geen enkele wijze buiten de EER worden
   verwerkt, tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 26. Wet- en regelgeving
  1. Partijen verplichten zich over en weer conform de AVG te handelen. Dit betekent o.a. dat de Klant ervoor instaat
   dat:

   1. de Klant een wettelijke grondslag heeft om de Persoonsgegevens te verwerken;
   2. ten aanzien van de Betrokkenen de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
   3. de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en
    geen inbreuk maken op enig recht van derden;
   4. de Klant de Betrokkenen alle wettelijke verplichte informatie verstrekt omtrent het verwerken van
    Persoonsgegevens, bijvoorbeeld middels een bepaling over gegevensverwerking in de arbeidsovereenkomst of in
    een privacy beleid;
   5. de Klant, indien de Klant daartoe ingevolge de AVG verplicht is, vanaf de inwerkingtreding van de AVG een
    register bijhoudt met de verwerkingsactiviteiten;
   6. Persoonsgegevens niet langer worden opgeslagen door de Klant dan wettelijk is toegestaan
 27. De Klant vrijwaart Werktijden.nl voor aanspraken en claims die voortvloeien uit het niet nakomen van de
  bovengenoemde verplichtingen.
  1. Handelt de Klant in strijd met de AVG, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Werktijden.nl daardoor
   lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan opgelegde boetes en de schadevergoeding die Werktijden.nl aan
   een Betrokkene dient te betalen.
  2. De Klant garandeert dat hij de Persoonsgegevens verkregen heeft in overeenstemming met de relevante wetgeving,
   althans, dat er geen wettelijk beletsel voor de verkrijging van de Persoonsgegevens bestaat.
  3. Indien de Klant middels de Software bijzondere persoonsgegevens verwerkt, dan garandeert de Klant dat hij van de
   Betrokkene van wie hij de bijzondere persoonsgegevens verwerkt uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen voor de
   verwerking van zijn bijzondere persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden of dat er sprake is van
   een wettelijke uitzondering waarbij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is toegestaan.
 28. Verwerking en verplichtingen van Werktijden.nl
  1. Werktijden.nl zal de Persoonsgegevens gedurende de Overeenkomst en maximaal 7 dagen na de beëindiging van de
   Overeenkomst verwerken.
  2. De verwerking zal door Werktijden.nl worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
  3. Werktijden.nl zal de Persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het bepaalde in deze algemene
   voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele andere schriftelijke instructies van de Klant met betrekking tot de
   verwerking van de Persoonsgegevens.
  4. Werktijden.nl verleent de Klant volledige medewerking om te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG,
   meer in het bijzonder met betrekking tot de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek
   om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens.
 29. Beveiliging en controle
  1. Werktijden.nl neemt alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te
   beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. De server en de Software zijn naar
   behoren beveiligd. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van
   de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van
   Persoonsgegevens met zich meebrengen.
  2. De server van Werktijden.nl staat in Nederland op een beveiligde locatie.
  3. De door Werktijden.nl te nemen maatregelen zijn er mede op gericht om onnodige verwerking van Persoonsgegevens
   te voorkomen. Werktijden.nl streeft naar minimale gegevensverwerking.
  4. Werktijden.nl drukt de Persoonsgegevens opgenomen in de database van de Klant niet af op een papieren document.
  5. Werktijden.nl neemt de volgende beveiligingsmaatregelen:
   1. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te
    voorkomen;
   2. fysieke bescherming van zijn IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade
    en storingen;
   3. het gebruiken van beveiligde HTTPS-verbinding (SHA-256 met RSA-codering).
  6. Werktijden.nl test periodiek de beveiliging van haar systemen.
  7. Indien beveiligingsmaatregelen wijzigingen ondergaan en Werktijden.nl van mening is dat het voor de Klant
   relevant is om op de hoogte te zijn van deze gewijzigde beveiligingsmaatregelen, dan stelt Werktijden.nl de
   Klant in kennis van deze wijzigingen.
  8. Indien in het kader van de verwerking van de Persoonsgegevens een gegevensbeschermingseffectbeoordeling
   noodzakelijk is, dan zal Werktijden.nl daaraan zijn medewerking verlenen.
  9. Werktijden.nl verschaft de Klant alle informatie die voor de Klant nodig is om vast te stellen dat Werktijden.nl
   zijn verplichtingen die volgen uit deze algemene voorwaarden nakomt. Werktijden.nl handelt alle verzoeken om
   inlichtingen van de Klant met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.
  10. De Klant is gerechtigd gedurende de verwerking door Werktijden.nl de hiervoor genoemde maatregelen door een
   onafhankelijke deskundige te laten toetsen door middel van een audit. De Klant stelt Werktijden.nl schriftelijk
   of via de e-mail minimaal 2 weken voorafgaand aan de audit ervan op de hoogte dat een audit uitgevoerd gaat
   worden en van de partij die de audit uitvoert. De onafhankelijke ICT-deskundige dient door de Klant middels een
   geheimhoudingsverklaring worden verplicht vertrouwelijke informatie en Persoonsgegevens waarvan hij tijdens de
   audit toegang tot krijgt geheim te houden.
  11. De kosten voor deze audit zijn voor rekening van de Klant.
  12. Werktijden.nl garandeert zijn medewerking te verlenen aan de audit. De uitkomst van de audit wordt door Partijen
   gezamenlijk besproken om te komen tot een eventueel verbeterplan als daar aanleiding toe zou zijn.
 30. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens
  1. Werktijden.nl tracht er alles aan te doen dat binnen haar macht ligt om inbreuken i.v.m. Persoonsgegevens te
   voorkomen. Ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen kan Werktijden.nl niet garanderen dat er geen inbreuk
   ontstaat.
  2. Indien zich i.v.m. het verwerken van Persoonsgegevens een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij
   Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig
   nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens, dan zal Werktijden.nl de Klant daarvan zo
   spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 36 uur (dan kan de Klant aan de termijn van 72 uur voldoen) in kennis
   stellen. De Klant dient zelf te beoordelen of er sprake is van een dermate ernstige inbreuk dat melding aan de
   Autoriteit Persoonsgegevens verplicht is en is zelf verantwoordelijk voor het tijdig melden van een ernstige
   inbreuk. Werktijden.nl verstrekt op verzoek van de Klant alle informatie die voor de Klant benodigd is om de
   melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  3. Indien er sprake is van een inbreuk dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de
   Betrokkenen, dan dienen de Betrokkenen daarvan op de hoogte te worden gesteld, tenzij er sprake is van een
   wettelijke uitzondering. De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een dergelijk datalek aan de
   Betrokkenen. Indien Werktijden.nl daartoe op basis van wet- en regelgeving verplicht is, zal zij haar
   medewerking verlenen aan het informeren van de Betrokkenen.
 31. Geheimhouding en personeel van Werktijden.nl
  1. Na beëindiging van de Overeenkomst zullen de geheimhoudingsplichten die voortvloeien uit deze algemene
   voorwaarden blijven voortduren.
  2. De Persoonsgegevens zullen door Werktijden.nl niet aan derden worden verstrekt. Een medewerker van Werktijden.nl
   heeft enkel toegang tot die Persoonsgegevens die voor de betreffende medewerker strikt noodzakelijk zijn om zijn
   functie binnen Werktijden.nl uit te kunnen oefenen. Toegangsrechten van een medewerker van Werktijden.nl worden
   direct geblokkeerd als toegang tot de Persoonsgegevens binnen zijn functie niet meer noodzakelijk is dan wel als
   een medewerker niet meer werkzaam is bij Werktijden.nl.
  3. Werktijden.nl is verplicht de van de Klant toegankelijke Persoonsgegevens geheim te houden en van zijn
   medewerkers hetzelfde te bedingen. Deze verplichting geldt niet voor zover een wettelijk voorschrift of vonnis
   Werktijden.nl tot enige bekendmaking verplicht. De medewerkers van Werktijden.nl tekenen een
   geheimhoudingsverklaring of de plicht tot geheimhouding is verwerkt in de arbeidsovereenkomst of
   opdrachtovereenkomst die de medewerker met Werktijden.nl is aangegaan. De medewerkers van Werktijden.nl hebben
   kennisgenomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 32. Informatieverstrekking
  1. Werktijden.nl zal de Klant onverwijld informeren indien een daartoe bevoegde (overheids)instantie een op de wet
   gebaseerd verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens heeft gedaan. Indien Werktijden.nl op grond van een
   wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, verifieert Werktijden.nl de grondslag van het
   verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de
   verstrekking, de Klant ter zake.
 33. Terbeschikkingstelling en verwijdering van Persoonsgegevens
  1. Werktijden.nl stelt alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van de Klant ter beschikking aan de Klant.
  2. Werktijden.nl is verplicht alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van de Klant volledig en onherroepelijk te
   verwijderen.
 34. Aansprakelijkheid
  1. Indien Werktijden.nl gehouden is een schadevergoeding aan een of meerdere Betrokkenen te betalen wegens inbreuk
   op de AVG, dan heeft Werktijden.nl een verhaalsrecht op de Klant en is de Klant verplicht deze schade aan
   Werktijden.nl te vergoeden, met uitzondering van de schade ontstaan doordat Werktijden.nl niet heeft voldaan aan
   de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of doordat Werktijden.nl buiten of in strijd met
   de instructies van de Klant heeft gehandeld, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Werktijden.nl te
   allen tijde beperkt is tot het bedrag dat in artikel 18.13 is opgenomen.
  2. Indien de Klant de Software niet correct gebruikt en/of handelingen met gebruikmaking van de Software verricht
   die in strijd zijn met de AVG en/of andere regelgeving waarin eisen aan het verwerken van Persoonsgegevens
   worden gesteld, dan kan Werktijden.nl daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Werktijden.nl kan nimmer
   verantwoordelijk worden gesteld voor boetes die aan de Klant worden opgelegd i.v.m. de verwerking van
   Persoonsgegevens.