Privacy

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

 1. Definities
  1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
   1. Werktijden.nl: Werktijden B.V. gevestigd aan de Keizersgracht 8, 1015 CN, te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 67693288;
   2. bezoeker: de bezoeker van de website;
   3. klant: het bedrijf die een overeenkomst met Werktijden.nl is aangegaan ten behoeve van het gebruik van de software;
   4. gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de software;
   5. software: de online (mobiele) applicatie, website, online diensten of API koppeling (inclusief updates) die door Werktijden.nl ter beschikking wordt gesteld;
   6. website: de website Werktijden.nl.
   7. persoonsgegevens: gegevens waarmee een medewerker geïdentificeerd kan worden;
   8. medewerker: de natuurlijke persoon werkzaam voor de klant die i.v.m. het aanvragen van informatie, het onderhandelen met Werktijden.nl, het tot stand komen van de overeenkomst of het uitvoeren van de
    overeenkomst contact zoekt, bijvoorbeeld via de website, of onderhoudt met Werktijden.nl.
 2. Persoonsgegevens
  1. Voor Werktijden.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Werktijden.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Werktijden.nl doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit
   privacy statement is beschreven.
 3. Doeleinden van de verwerking
  1. Werktijden.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam van de medewerker, e-mailadres van de medewerker, (mobiele) telefoonnummer van de medewerker en gegevens die door de klant over medewerkers via de
   software worden ingevoerd.
  2. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de medewerker, het nemen van precontractuele maatregelen.
  3. Werktijden.nl verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. Naam, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de klant;
   2. Naam, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer: om te onderhandelen over een overeenkomst;
   3. Naam, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer: om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   4. De contactgegevens van werknemers en alle overige gegevens van of over een werknemer die de klant middels de software invoert zodat de klant een personeelsplanning en personeelsdossier kan maken.
  4. De verstrekking van de naam van de contactpersoon van de klant is een contractuele verplichting. Indien de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst niet de naam van zijn contactpersoon verstrekt, dan kan de
   overeenkomst niet tot stand komen.
  5. Werktijden.nl zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.3, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  6. Werktijden.nl verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Werktijden.nl streeft naar minimale gegevensverwerking.
  7. Werktijden.nl zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 4. Wissen van persoonsgegevens
  1. Werktijden.nl zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de medewerker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  2. Werktijden.nl is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 5. Nieuwsbrieven
  1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de klant gestuurd, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Werktijden.nl. De klant kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie
   artikel 6.
  2. Werktijden.nl zal de klant niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 6. Afmelden voor nieuwsbrieven
  1. De klant kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
   1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
   2. door contact op te nemen met Werktijden.nl, zie artikel 13 voor de contactgegevens.
  2. In elke nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de klant zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.
  3. Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.
 7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Werktijden.nl zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 7.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
  2. Het is Werktijden.nl toegestaan de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
   1. indien de medewerker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
   2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
   3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Werktijden.nl;
   4. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Werktijden.nl.
  3. Door Werktijden.nl ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.
  4. De medewerker kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 8. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Op verzoek verleent Werktijden.nl aan de medewerker toegang tot alle persoonsgegevens die Werktijden.nl van hem bijhoudt en verstrekt Werktijden.nl de medewerker kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm
   zodat de medewerker zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  2. Werktijden.nl biedt de medewerker de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Werktijden.nl van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Werktijden.nl worden ingediend, zie artikel 13.1 voor de contactgegevens van Werktijden.nl. Werktijden.nl reageert zo
   spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
  4. Indien Werktijden.nl op verzoek van de medewerker persoonsgegevens van de medewerker corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt, dan stelt Werktijden.nl de medewerker
   daarvan op de hoogte.
 9. Recht van beperking
  1. Indien door de medewerker een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen,
   verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de medewerker Werktijden.nl verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 10. Bezwaar
  1. De medewerker kan bij Werktijden.nl bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Werktijden.nl het bezwaar van de medewerker
   heeft ontvangen, stopt Werktijden.nl met de verwerking van de persoonsgegevens van de medewerker, tenzij Werktijden.nl bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang
   van de medewerker.
 11. Beveiligingsmaatregelen
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Werktijden.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen
   ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
  2. Gegevens die via de website aan Werktijden.nl worden verstrekt, worden middels een beveiligde netwerkverbinding verstuurd.
 12. Privacy statement van derden
  1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Werktijden.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de
   wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy statement van de betreffende website raadt te plegen.
 13. Contact
  1. Voor vragen over de wijze waarop Werktijden.nl persoonsgegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die Werktijden.nl van de medewerker verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de medewerker via contact opnemen met Werktijden.nl.
 14. Wijzigingen
  1. Werktijden.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Werktijden.nl raadt de bezoeker aan om
   regelmatig het privacy statement te controleren.
 15. Datalek
  1. Indien zich bij Werktijden.nl een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van
   de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Werktijden.nl daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht
   datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Werktijden.nl dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de medewerker, dan stelt Werktijden.nl de medewerker daarvan onverwijld op de hoogte.
 16. Klacht indienen
  1. Indien de klant of een medewerker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Werktijden.nl niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de klant of
   de medewerker een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 17. Cookies
  1. Werktijden.nl gebruikt functionele en analytische cookies.
  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de gebruiker.
  3. Werktijden.nl streeft ernaar geen tracking cookies te gebruiken die gebruikers kunnen volgen naar andere websites. Mocht Werktijden.nl wel gebruik maken van tracking cookies, dan wordt voorafgaand aan het bezoek aan de
   website door de gebruiker toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de gebruiker toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst
   die geen gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker. De gebruiker kan zijn toestemming voor het plaatsen van tracking cookies te allen tijde intrekken.
  4. De gebruiker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de gebruiker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
   instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de gebruiker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser.
   Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de gebruiker functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het
   mogelijk dat Werktijden.nl zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
  5. Soorten cookies en doelen:
   De partij die de cookie plaatstHet soort cookieHet doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
   Werktijden.nlFunctionele cookieFunctionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de gebruiker kan inloggen op de website.
   Met functionele cookies kan de website de gebruiker herkennen wanneer de gebruiker de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de gebruiker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw
   websitebezoek.
   Werktijden.nl ten behoeve van het gebruik van Google AnalyticsAnalytische cookieDoor het gebruik van analytische cookies kan Werktijden.nl zien op welke wijze de gebruiker de website gebruikt en kan Werktijden.nl op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met
   derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de gebruiker. Werktijden.nl heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers
   van de website anoniem blijven.