Arbeidsmarkt blijft stabiel ondanks economische krimp

Single post featured image

De economische krimp in het eerste kwartaal van 2023 heeft vooralsnog weinig invloed op de arbeidsmarkt en het ondernemersvertrouwen in Nederland. Sterker nog: volgens recente gegevens van het CBS is de werkloosheid in april licht gedaald en het ondernemersvertrouwen gestegen. Dat wijst op een aanhoudend positief beeld op de arbeidsmarkt. Wél wordt er fors meer uitgegeven aan loonkosten. Dat komt door krapte en inflatie.

Economische krimp en krappe arbeidsmarkt

Ondanks de economische krimp in het eerste kwartaal van 2023, blijft de arbeidsmarkt opvallend stabiel. Volgens het CBS is werkloosheid zelfs licht afgenomen en het ondernemersvertrouwen gestegen. Deze ontwikkelingen laten zien dat de economische krimp nog nauwelijks impact heeft op de arbeidsmarkt.

Toch blijft er een grote vraag naar personeel, waardoor de arbeidsmarkt krap blijft. Deze leidt tot stijgende lonen, aangezien werkgevers bereid zijn hogere salarissen te bieden om talent aan te trekken en te behouden. Het is belangrijk om de situatie in de gaten te houden, aangezien economische ontwikkelingen uiteindelijk invloed hebben op de arbeidsmarkt.

Werkloosheidscijfers en werkgelegenheid

De werkloosheidscijfers laten zien dat de arbeidsmarkt een gemengd beeld vertoont voor verschillende leeftijdsgroepen. Ondanks dat de werkloosheid onder jongeren van 15 tot 25 jaar de afgelopen maanden is gestegen, was er in april een lichte daling. Aan de andere kant is de werkloosheid onder 45-plussers historisch laag, met een percentage van slechts 2,1 procent. Dit is goed nieuws voor deze leeftijdsgroep, aangezien zij vaak geconfronteerd worden met een hogere werkloosheid én langdurige werkloosheid.

Daarnaast is het totaal aantal werkenden in april gestegen. Gemiddeld genomen heeft ongeveer 73 procent van de beroepsbevolking een baan. Deze positieve werkgelegenheidscijfers laten zien dat ondanks de economische krimp, er volop mogelijk zijn op de arbeidsmarkt.

Daling van langdurige werkloosheid

Met de afname van de werkloosheid onder 45-plussers is ook het aandeel langdurig werklozen afgenomen. Historisch gezien komt langdurige werkloosheid vaker voor bij deze leeftijdsgroep, terwijl jongeren vaker te maken hebben met kortdurende werkloosheid. In het eerste kwartaal van 2023 was 18 procent van de werklozen langdurig werkloos, terwijl dit percentage in 2015 nog op 43 procent lag!

WW-uitkeringen en sectoren

Het UWV heeft in april 156.000 WW-uitkeringen verstrekt. Dit is een afname is van 1.900 ten opzichte van maart. Bijna alle sectoren hebben een afname gezien in het aantal lopende WW-uitkeringen, met name in de uitzendbedrijven, landbouw en bouw.

Ondernemersvertrouwen blijft redelijk positief

Naast het positieve nieuws over de arbeidsmarkt blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland dat het ondernemersvertrouwen redelijk sterk blijft. De verwachting is dat het in het tweede kwartaal van 2023 meer stijgt. Ondanks de economische krimp tonen ondernemers optimisme, vooral in de horeca en de bouw. Er zijn echter enkele sectoren waar het vertrouwen is afgenomen, zoals de autohandel en -reparatie en de bedrijfstak vervoer en opslag. Het behouden van een positief ondernemersvertrouwen is belangrijk voor economische groei én het stimuleren van investeringen, innovatie en werkgelegenheid.

ondernemersvertrouwen

Positief vertrouwen in horeca en bouw

Uit de Conjunctuurenquête Nederland blijkt dat het vertrouwen in de meeste bedrijfstakken positief is. Met name in de horeca en de bouw is het vertrouwen hoog. Ondernemers in de horeca zijn optimistisch over de gerealiseerde en verwachte omzet, terwijl ondernemers in de bouw positiever gestemd zijn over de ontwikkeling van de productie ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Uitdagingen voor ondernemers

Ondanks het redelijk positieve ondernemersvertrouwen zijn er nog steeds uitdagingen waar ondernemers mee te maken hebben. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW spelen het tekort aan arbeidskrachten en productiemiddelen de ondernemers parten. Daarnaast wordt een gebrek aan voldoende vraag ook steeds meer als een probleem ervaren. Bovendien rapporteren steeds meer ondernemers een daling van de winstgevendheid gedurende vijf opeenvolgende kwartalen.

Het is belangrijk dat ondernemers proactief reageren om hun concurrentiepositie te behouden en groei te stimuleren. Het aantrekken van gekwalificeerd personeel, het verkennen van nieuwe marktkansen en het streven naar efficiëntie kunnen bijdragen aan het overwinnen van deze obstakels en het versterken van de veerkracht.

Werk efficiënter met Werktijden.nl

De planning tool van Werktijden.nl biedt een waardevolle oplossing om efficiënter te werken. Met deze tool kunnen ondernemers en managers gemakkelijk en overzichtelijk het personeel plannen op basis van beschikbaarheid, taken en roosters. Dit heeft verschillende voordelen voor het optimaliseren van de werkprocessen en het verhogen van de productiviteit:

Eenvoudige planning

De tool maakt het mogelijk om snel en eenvoudig een planning op te stellen. Het biedt een overzicht van alle beschikbare medewerkers, hun beschikbaarheid en de benodigde bezetting op elk moment. Dit stelt managers in staat om efficiënt personeel in te plannen en de juiste balans te vinden tussen vraag en aanbod.

Automatische berekening van werkuren

De planning tool berekent automatisch de gewerkte uren van het personeel, inclusief overuren en toeslagen. Dit bespaart tijd en minimaliseert fouten die kunnen ontstaan bij handmatige berekeningen. Bovendien helpt het bij het naleven van wettelijke vereisten.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

De tool maakt het gemakkelijk om wijzigingen in de planning aan te brengen, bijvoorbeeld bij onverwachte afwezigheid of verlof. Managers kunnen snel reageren op veranderingen en de planning aanpassen om de efficiëntie te behouden en te voldoen aan de behoeften van de organisatie.

Al met al draagt de planning tool van Werktijden.nl bij aan het efficiënter organiseren van werkzaamheden, het minimaliseren van administratieve taken en het optimaliseren van de inzet van personeel. Hierdoor kunnen bedrijven hun productiviteit verhogen, kosten besparen en een betere werkervaring bieden voor zowel managers als medewerkers.

Conclusie

Hoewel de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2023 is gekrompen, heeft dit nog geen grote impact gehad op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is zelfs licht gedaald en het aantal werkenden is gestegen. Met name onder jongeren is er nog steeds sprake van een hogere werkloosheid, terwijl de werkloosheid onder 45-plussers juist historisch laag is. Het ondernemersvertrouwen blijft redelijk positief, met name in de horeca en bouw. Toch blijven er uitdagingen bestaan, zoals het tekort aan arbeidskrachten en productiemiddelen en een gebrek aan voldoende vraag voor sommige ondernemers.

 

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis