Wat is een getuigschrift? (+voorbeelden)

Single post featured image

Het woord ‘getuigschrift’ klinkt als iets zeer officieels en belangrijks. Dat was het vroeger ook, maar tegenwoordig is het vooral een formaliteit. Toch is het wel een formulier om serieus te nemen, omdat er soms nog naar gevraagd wordt. Wat het precies is en wat je er mee kunt, ontdek je in dit artikel.

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift van een werkgever is een formele bevestiging van de tijd die een werknemer heeft doorgebracht binnen een bedrijf. Er wordt in benoemd wat de werkzaamheden waren en soms zelfs een beoordeling. Dit document draagt bij aan het opbouwen van een goede reputatie van een werknemer. Het kan bijvoorbeeld helpen wanneer de werknemer een nieuwe baan zoekt

Dit schriftelijke bewijs wordt vaan aan het eind van een arbeidsovereenkomst opgemaakt. Dus wanneer een werkgever ontslag neemt of wordt ongeslagen. Een werkgever is niet verplicht om dit uit zichtzelf op te maken, maar als een werknemer ernaar vraagt, is hij wél verplicht een getuigschrift op te stellen.

voorbeeld-getuigschrift
Bron: slideshare.net

Vereisten van een getuigschrift

De lengte van een getuigschrift varieert van een half A4-tje tot twee kantjes. In principe hoeft er alleen maar een begin- en einddatum, aantal werkuren en de functie en werkzaamheden in te staan. Maar als je het compleet wil hebben, is het slim om de volgende zaken erin te verwerken:

– naam en adres van de organisatie die het getuigschrift verstrekt.

– persoonlijke gegevens van de werknemer.

– duur van het dienstverband of de samenwerking.

– vermelding van de startdatum en einddatum van het dienstverband.

– functie en verantwoordelijkheden.

– beknopte beschrijving van de verantwoordelijkheden en taken die zijn uitgevoerd.

– eerlijke en objectieve evaluatie van de prestaties van de werknemer.

– vermelding van specifieke successen, projecten, of bijdragen.

– bijzondere vaardigheden en kwaliteiten

– eventuele andere relevante opmerkingen over het gedrag, de motivatie, of andere bijzondere kenmerken van de werknemer.

– slotverklaring en handtekening: een afsluitende verklaring waarin de werkgever bevestigt dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is.

– handtekening van de bevoegde persoon. Dit is meestal een vertegenwoordiger van het bedrijf, met naam en functie.

Het hoofddoel van een getuigschrift is om een duidelijk beeld te geven van de professionele geschiedenis en prestaties van de werknemer. Het moet eerlijk, nauwkeurig en relevant zijn om waardevol te zijn voor zowel de werknemer als zijn of haar toekomstige werkgevers.

Voorbeeld van een getuigschrift

Het is belangrijk om te vermelden dat er niet één bepaald vereist format is van een getuigschrift. In principe ben je vrij om zelf een getuigschrift op te maken. Hierbij een voorbeeld van hoe het kan:

[Bedrijfslogo] [bedrijfsnaam] [adres van het bedrijf] [contactgegevens van het bedrijf]

GETUIGSCHRIFT

Hierbij bevestigen wij dat:

Naam van de werknemer: [Volledige naam van de werknemer]
Geboortedatum: [Geboortedatum van de werknemer]

De heer/mevrouw [naam van de werknemer] is in dienst geweest bij [bedrijfsnaam] van [startdatum] tot [einddatum]. Gedurende deze periode heeft hij/zij de functie van [functienaam] bekleed.

Functieomschrijving
In de rol van [functienaam] was de heer/mevrouw [naam van de werknemer] verantwoordelijk voor [korte beschrijving van de belangrijkste verantwoordelijkheden en taken]. Zijn/haar bijdragen hebben significant bijgedragen aan het succes van het team en de organisatie als geheel.

Prestaties en bijdragen
De heer/mevrouw [naam van de werknemer] heeft tijdens zijn/haar dienstverband consistent uitmuntende prestaties geleverd. Enkele van zijn/haar opmerkelijke prestaties omvatten [specifieke projecten, doelen, of resultaten].

Vaardigheden en kwaliteiten
Zijn/haar professionele vaardigheden omvatten [Specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld leiderschap, teamwerk, probleemoplossend vermogen]. De heer/mevrouw [naam van de werknemer] staat bekend om [andere positieve kwaliteiten, bijvoorbeeld toewijding, proactiviteit].

Dit getuigschrift wordt verstrekt op basis van objectieve observaties en evaluaties van de prestaties van de heer/mevrouw [naam van de werknemer] gedurende de bovengenoemde periode. Wij verklaren hierbij dat alle verstrekte informatie accuraat en waarheidsgetrouw is.

Naam en functie van de ondertekenaar
[Handtekening] [naam van de ondertekenaar] [functie van de ondertekenaar] [datum]

Neem voor eventuele verdere vragen contact op met [Contactgegevens van het Bedrijf].

Disclaimer: dit getuigschrift is een voorbeeld en kan worden aangepast aan de specifieke situatie en vereisten van het bedrijf. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat alle informatie waarheidsgetrouw en relevant is.

Voorbeeld getuigschrift in het Engels

Het kan zijn dat je afscheid wil nemen van een Engelstalige werknemer. In dat geval kun je onderstaand voorbeeld gebruiken:

[Company logo] [company name] [company address] [company contact information]

CERTIFICATE

This is to certify that:

Employee name: [Full name of the employee]
Date of birth: [Employee’s date of birth]

Mr./Ms. [employee Name] has been employed with [company name] from [start date] to [end date]. During this period, he/she held the position of [job title].

Job description
In the role of [job title], Mr./Ms. [employee name] was responsible for [brief description of key responsibilities and duties]. His/her contributions have significantly contributed to the success of the team and the organization as a whole.

Achievements and contributions: Mr./Ms. [employee name] consistently delivered outstanding performance throughout the employment. Some of his/her notable achievements include [specific projects, goals, or results].

Skills and qualities
His/her professional skills include [specific skills, e.g., leadership, teamwork, problem-solving]. Mr./Ms. [employee name] is known for [other positive qualities, e.g., dedication, proactiveness].

This certificate is issued based on objective observations and evaluations of Mr./Ms. [employee name]’s performance during the aforementioned period. We hereby affirm that all provided information is accurate and truthful.

Name and title of signatory
[Signature] [signatory’s name] [signatory’s title] [date]

For any further inquiries, please contact [company contact information].

Is een getuigschrift verplicht?

Als werkgever ben je niet verplicht om uit jezelf een getuigschrift op te stellen. Het is alleen verplicht als de werknemer hier om vraagt. Vroeger was dit heel normaal, maar tegenwoordig komt het niet zo gek vaak meer voor. Toch heeft het voor de werknemer aardig wat voordelen.

Werkgevers geven namelijk vaak de voorkeur aan kandidaten met relevante getuigschriften, omdat het een objectieve bevestiging is van hun kwalificaties. Met andere woorden: het is super waardevol voor werknemers. Mits er positieve dingen instaan natuurlijk.

Getuigschrift opleiding

Sommige mensen verwarren een getuigschrift op werkgebied met een getuigschrift die je bij je opleiding krijgt. Dit is heel wat anders. Een getuigschrift van een opleiding bevestigt dat een student met succes een bepaald leertraject heeft afgerond. Dit kan variëren van korte cursussen tot langdurige Masteropleidingen. Het document kan de naam van de opleiding, de duur ervan en de behaalde resultaten bevatten. Bijvoorbeeld: “Dit getuigschrift erkent dat [naam] met succes de [naam van de opleiding] heeft voltooid.”

Samenvatting

Een getuigschrift is een document dat aan het eind van een dienstverband wordt opgesteld. Er staat minimaal in wat de functie was, wanneer hij of zij voor het bedrijf werkte én het aantal werkuren. Ter aanvulling kunnen er prestaties of bijzondere bijdragen in verwerkt worden. Een werkgever is niet verplicht een getuigschrift op te stellen, tenzij de werknemer er naar vraagt. Om verwarring te voorkomen: een getuigschrift is ook een bewijs van het behalen van een cursus of opleiding.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis