Privacy

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

 1. Definities
  1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
   1. Werktijden.nl: Werktijden B.V. gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 67693288;
   2. bezoeker: de bezoeker van de website;
   3. klant: het bedrijf die een overeenkomst met Werktijden.nl is aangegaan ten behoeve van het gebruik van de software;
   4. gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de software;
   5. software: de online (mobile) applicatie, website, online diensten of API koppeling (inclusief updates) die door Werktijden.nl ter beschikking wordt gesteld;
   6. website: de website werktijden.nl.
 2. Persoonsgegevens
  1. Voor Werktijden.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Werktijden.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
  2. Werktijden.nl doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.
 3. Doeleinden van de verwerking
  1. Werktijden.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het leveren van de overeengekomen diensten;
   2. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
   3. het verbeteren van de dienstverlening van Werktijden.nl;
   4. het verhinderen, opsporen of onderzoeken van activiteiten die in strijd zijn met de wet of die onrechtmatig zijn.
 4. Commerciële communicatie
  1. De gegevens van de klant worden enkel voor het versturen van nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Werktijden.nl. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5.
  2. Werktijden.nl zal de klant niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 5. Het recht van verzet
  1. De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
  2. Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
   1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
   2. door contact op te nemen met Werktijden.nl: Werktijden.nl Postbus 50244 1305 AE Almere Tel: 036-7600760
  3. In elke nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de klant zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.
  4. Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.
 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Werktijden.nl zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
  2. Het is Werktijden.nl toegestaan de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
   1. indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
   2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
   3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Werktijden.nl;
   4. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Werktijden.nl.
   5. Door Werktijden.nl ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.
 7. Data
  1. Middels de software wordt door de klant data verzameld van gebruikers. De klant is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens van de gebruiker.
  2. Werktijden.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de klant de gegevens van de gebruiker verwerkt of voor het verloren gaan van deze gegevens. Werktijden.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van de ingevoerde data.
  3. Indien de gebruiker vragen heeft over de wijze waarop zijn gegevens worden verwerkt en/of wil dat zijn gegevens worden verwijderd, dan dient hij contact op te nemen met de klant.
  4. Werktijden.nl zal zich geen toegang verschaffen tot de data die via de software wordt ingevoerd, tenzij een wettelijke bepalingen haar daartoe verplicht.
 8. Cookies
  1. Werktijden.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.
  2. De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Indien de bezoeker het plaatsen van cookies blokkeert, dan is het mogelijk dat de bezoeker niet meer van alle diensten die worden aangeboden op de website gebruik kan maken.
  3. Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Werktijden.nl cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website.
  4. Met behulp van cookies van Google verzamelt en analyseert Werktijden.nl informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, downloads, de vorige/volgende bezochte webpagina’s en de duur van een gebruikerssessie. Deze dienst van Google heet Google Analytics. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Indien de bezoeker geen toestemming heeft verleend voor het plaatsen van deze cookies, dan worden deze cookies niet geplaatst.
 9. Beveiligingsmaatregelen
  1. Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Werktijden.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.
 10. Privacy statement van derden
  1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Werktijden.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy statement van de betreffende website raadt te plegen.
 11. Wijziging gegevens
  1. Op verzoek verleent Werktijden.nl aan de klant toegang tot alle informatie die Werktijden.nl van hem bijhoudt. Verder biedt Werktijden.nl de kant de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Werktijden.nl van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de gegevens van de klant, kan de klant contact opnemen met Werktijden.nl.
 12. Contact
  1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Werktijden.nl niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Werktijden.nl opnemen.
 13. Wijzigingen
  1. Werktijden.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Werktijden.nl raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.